TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ BAŞLIKLI GEÇİCİ 1. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

17 Aralık 2019
11 Aralık 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30975
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi “31/8/2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 5/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
5/6/2018 30442
 
 
 

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir denilmiş isede 11/12/2019 tarihli 30975 sayılı resmi gazetede 18 AY İÇİNDE İBARESİ 31/08/2020 tarihine kadar olarak değiştirilmiştir.